Χάρτινες Τσάντες πλαστικοποιημένες με θερμοτυπία, αναγλυφοτυπία, ασημοτυπία, χρυσοτυπία σε χαρτί βέλβετ

Τεχνικές που τονίζουν  ιδιαίτερα το λογότυπο σας και του προσδίδουν το απαιτούμενο κύρος.